Политика по качеството и опазване на околната среда в печатница Булгарресурс

ЧРЕЗ СТРИКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ПРОЦЕСИ ДА СЕ ПОСТИГА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ ПО ОНОШЕНИЕ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА  БДС ЕN ISO 14001:2005 И БДС ЕN ISO 9001:2015

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Организацията полага постоянни грижи и внимание при оценката и подбора на способни, опитни, добре развиващи се и отговарящи на критериите доставчици, способни да удовлетворяват изискванията на клиентите и приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от законодателен орган или от друг държавен орган.

В организацията цари вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. Булгарресурс 7 постоянно поддържа надлежна документация по осъществяване на дейностите.

Организацията оказва необходимото съдействие на своите клиенти за пълноценен обмен на информация и новости относно дейността си.

За постигане на обявената Политика по качеството, ЕТ „Цветана Илиева- БУЛГАРРЕСУРС 7″  си поставя следните основни цели по качеството:

  • ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни;
  • прилагане на подходящи критерии при оценката и подбора на доставчици и подизпълнители с цел постоянно намаляване на рекламациите и на неприетите продукти от клиенти;
  • стриктно спазване сроковете на доставка на продуктите и услугите;
  • подобряване на условията на предлагане на продуктите и услугите за запазване и увеличаване на клиентите, обслужвани от организацията;
  • непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление (ИСУ), с оглед повишаване на нейната ефективност, ефикасност и постигане постоянно съответствие с променящите се изисквания на клиентите и приложимите изисквания на нормативните актове.

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

Политиката на Ръководството по отношение на опазването на околната среда в дружеството  включва:

• Ефективно управление на аспектите по околната среда, свързани с дейностите, продуктите и услугите на дружеството с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;

• Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните аспекти на околната среда;

• Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по СУОС и актуализирането им при необходимост;

• Поддържане на процес на непрекъснати подобрения в работата по управление на околната среда при ангажиране на целия персонал;

• Стремеж към икономично потребление на природните ресурси, на електрическа и на топлинна енергия;

• Разделно събиране на битовите и производствени отпадъци и предаването им за рециклиране;

• Ефективно управление на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и предаването му за рециклиране;

• Осигуряване на достатъчно информация, инструктажи и обучение на служителите и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;

Ръководството на дружеството Булгарресурс 7 призовава служителите и доставчиците си  да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околна среда. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за опазване на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената ИСУКОС са задължение на всички служители.